289 Style TB274 VF LEMON GRASS ZI ZIBELLINO BARGUZINSKY 90 cm tg 44