122 Style FF20 ZI ZIB. BARGUZINSKY DARK PI PITONE – 55cm tg44